IELTS Writing Task 2

Cùng học vocabulary và ideas nhé, các ideas này giáo viên có hướng dẫn trên các unit bài Basic và Improver rồi, các bạn có thể hình dung lại, đây là bài Sample tham khảo, cấu trúc và grammar hoàn thiện.