Idioms part 1

Đây là một dạng Idioms lồng vào trong speaking có thể làm văn vẻ hơn, ghi điểm được với các Examiners nữa nè, nhưng đừng lạm dụng quá nhiều nhé. Nhiều khi làm sai lệch cái gốc lẫn nghĩa của Idioms nếu lỡ dùng sai ngữ cảnh câu luôn nhé.

Sổ tay các bạn đâu cùng NOTE lại IDIOMS phổ biến và hay nữa